ที่ ชื่อเจ้าของโครงการ ชื่อโครงการวิจัย วันเดือนปีที่ที่เซ็นสัญญาทุนและระยเวลาของโครงการวิจัย  จำนวนเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุน
1. นายธวัชชัย  เคหะบาล การพัฒนาคุณภาพการย้อมสีเส้นไหมปลอดภัยด้วยผงสีจากธรรมชาติเพื่อการผลิตผ้าแพรวาและผ้าทอพื้นเมืองกาฬสินธุ์   300,000
2. นายธวัชชัย  เคหะบาล

โครงการ “การเสริมสร้างท้องถิ่นในการพัฒนาทรัพยากรประมงพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงทางอาหาร :กรณีศึกษาชุมชนริมเขื่อนลำปาว ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

15 พฤษภาคม 2562 –
14 พฤษภาคม 2563
381,285
3.

รศ.กตัญญู แก้วหานาม

รศ.ปาริชา มารี เคน

นายศักดิ์เกษม ปานะลาด

นายอภิเชษฐ เสมอใจ

นายยุทธพงษ์ เขื่อนแก้ว

นายศุภชัย ฉัตรจรัสกูล

นางสาวภัควรินทร์ มานะสิริสิทธิ์

นางสาวมะลิวรรณ สุวรรณพฤกษ์

นางสาวอภิรดี ดอนอ่อนเป้า

นางสาวปารมี ลางคุลานนท์

นางสาวณัฐนันท์ สีดาแก้ว

นางสุชาดา สุรางค์กุล

นางสาวสุชานาถ สิงหาปัด

นายธีรนันท์ ขันตี

 การวิจัยและพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมทวารวดีเมืองฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์   600,000
4.

นายศักดิ์เกษม ปานะลาด

ผศ.นฤชิต แสนปากดี

นายธวัชชัย เคหะบาล

นายธีรนันท์ ขันตี

ผศ.อาริยา ป้องศิริ

ผศ.จริยา อินทนิล

โครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) ของจังหวัดกาฬสินธุ์   1,980,000
5.

นายภูมิ  หมั่นพลศรี

นายโสภณ  มูลหา

การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านประสบการณ์เรียนรู้วิถีชุมชนประมงน้ำจืดเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์

2 มีนาคม 2563 –

30 กันยายน 2563

400,000
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn