ประวัติคณะประวัติคณะศิลปศาสตร์
       ชื่อหน่วยงาน                        
ภาษาไทย          คณะศิลปศาสตร์
                                           
ภาษาอังกฤษ     Faculty of Liberal Arts

สถานที่หรือพื้นที่ตั้ง:

      อาคารฟ้าแดดสงยาง  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เลขที่  13  หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน   จังหวัดกาฬสินธุ์
      หมายเลขโทรศํพท์ 043-602057 websit : http://fla.ksu.ac.th/

ความเป็นมา
     คณะศิลปศาสตร์เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  เป็นการควบรวมระหว่าง  มรภ.กาฬสินธุ์ เดิม ประกอบด้วย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และ มทร.กาฬสินธุ์ เดิม  ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีสังคม 

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  ประกอบด้วย
    1. สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
    2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
    3. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
    4. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
    5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ประกอบด้วย
    1. กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์
    2. กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น
    3. กลุ่มวิชาอาชญวิทยาและการบริหารงานตำรวจ
    4. กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
    5. กลุ่มวิชาการภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)  ประกอบด้วย
    1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ประกอบด้วย
    1. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ประกอบด้วย
    1. สาขาวิชานิติศาสตร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn