ปรัชญา

นำศาสตร์ ปราชญ์ศิลป์


 ปณิธาน

คุณธรรม นำความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


วิสัยทัศน์

คณะชั้นนำด้านสังคมศาสตร์เชี่ยวชาญด้านวิจัยเชิงพื้นที่และรับใช้สังคมอย่างบูรณาการ เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรม เป็นบัณฑิตที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ

2.ส่งเสริมด้านการวิจัยและการบริการวิชาอย่างมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น มีการสร้างเครือข่ายงานวิจัยและงานวิชาการในระดับประเทศ

3. สร้างระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม

4.การบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและปลูกฝังให้มีความตระหนักถึงอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

5. สร้างระบบการจัดหารายได้เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ


Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn