อาจารย์วิลาวัลย์ ทองสุขแก้ง

ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศาตรา สหัสทัศน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนุชชิดา สุภัควนิช

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์ธีติพล วิมุกตานันท์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์พจมาน อินทร์อุดม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์กมลพัฒน์ ไชยสงคราม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์ศุภควัต ทาทอง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn