อาจารย์ภูมิ หมั่นพลศรี

หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว

อาจารย์ ดร.ศักดิ์เกษม ปานะลาด

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว

ผศ.ดร.มัลลิกา นาจันทอง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว

ผศ.ฟุ้งเกียรติ มหิพันธุ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว

อาจารย์มยุรดา มหิพันธุ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn