อาจารย์อ๊อต โนนกระยอม

หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงเกียรติ ซาตัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.สุชานาถ สิงหาปัด

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ณัฐนันท์ สีดาแก้ว

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะลิวรรณ สุวรรณพฤกษ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ปรีชา ทับสมบัติ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา สุรางค์กุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารมี ลางคุลานนท์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์นิตยา เคหะบาล

ประธานหลักสูตร

3
อาจารย์พรพิทักษ์ เห็มบาสัตย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn