สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารมี ลางคุลานนท์

หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงเกียรติ ซาตัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

อาจารย์ ดร.สุชานาถ สิงหาปัด

อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

อาจารย์ณัฐนันท์ สีดาแก้ว

อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะลิวรรณ สุวรรณพฤกษ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

อาจารย์ปรีชา ทับสมบัติ

อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา สุรางค์กุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

อาจารย์อ๊อต โนนกระยอม

อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

อาจารย์นิตยา เคหะบาล

อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

อาจารย์อภิรดี ดอนอ่อนเบ้า
อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์พรพิทักษ์ เห็มบาสัตย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn