สาขาวิชานิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนา ศิริชาติ

หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤชิต แสนปากดี

ประธานหลักสูตร/อาจารย์ประจำ

จ่าสิบตรีโกสินทร์ อัตโสภณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
ว่าที่ร้อยตรีเกริกไกร นรภาร

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

อาจารย์อภิเชษฐ เสมอใจ

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล พิมพ์แก้ว

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

อาจารย์ศุภชัย ฉัตรจรัสกูล

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn