6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา ศิริชาติ

หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤชิต แสนปากดี

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

จ่าสิบตรีโกสินทร์ อัตโสภณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
ว่าที่ร้อยตรีเกริกไกร นรภาร

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

อาจารย์ศุภชัย ฉัตรจรัสกูล

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

อาจารย์อภิเชษฐ เสมอใจ

ประธานหลักสูตร/อาจารย์ประจำ
สาขาวิชานิติศาสตร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn