ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกเนตร พินิจด่านกลาง

หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ Tel: 0933578831

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา ลาน้ำเที่ยง

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

อาจารย์ธีรนันท์ ขันตี

ประธานหลักสูตร/อาจารย์ประจำสาขาวิชา Tel: 0867935662

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัควรินทร์ มานะสิริสิทธิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ Tel: 0835446651

อาจารย์วิจิตร ศิริกิจ

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn