อาจารย์นิลวรรณ สายสมบัติ

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน/อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์สุภิญญา เรือนแก้ว

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน

อาจารย์อภินันท์ ธรรมอินทร์ลาด

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน

อาจารย์สุทธิดา มังคะรัตน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน

อาจารย์ Shu Hai Yan

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน

อาจารย์ Luo Yinqiu

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn