ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรินดา กมลเขต

หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชา มารี เคน

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา อินทนิล

ประธานหลักสูตร/อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาริยา ป้องศิริ

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ โสภณ มูลหา

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์อธิพงษ์ ภูมีแสง

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn