สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรินดา กมลเขต

หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชา มารี เคน

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา อินทนิล

ประธานหลักสูตร/อาจารย์ประจำ

รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาริยา ป้องศิริ

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ โสภณ มูลหา

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn