1
ผศ.ดร.อัครเจตน์ ชัยภูมิ

หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์

ผศ.ณภัทร สร้อยจิต

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

อาจารย์ยุทธพงษ์ เขื่อนแก้ว

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

ผศ.ดร.พิพิธธนวดี สมคะเณย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn