1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเจตน์ ชัยภูมิ

หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทร สร้อยจิต

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย เคหะบาล

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพิธธนวดี สมคะเณย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

อาจารย์ยุทธพงษ์ เขื่อนแก้ว

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn