1
ผศ. ดร.อัครเจตน์ ชัยภูมิ

หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์

ผศ. ณภัทร สร้อยจิต

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

อาจารย์ ธวัชชัย เคหะบาล

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

อาจารย์ ยุทธพงษ์ เขื่อนแก้ว

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

ผศ. ดร.พิพิธธนวดี สมคะเณย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn