นายเด่นทนง ภูนาโคก

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์

นางสุธาสินี สุรินทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารและวางแผน การเงินและงานบุคคล

นางสาวสุพรรษา ผาสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่งานแผนและงบประมาณ 

นางจูมจำปา โยธาวงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์

นางสาวเพชรลดา วรสาร

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวิชาการและวิจัย

นางสาวปวีณา วรแสง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานวิชาการ งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

นางสาวอมรรัตน์ กั้วมาลา

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่งานหลักสูตร และบัณฑิตศึกษา

นายเศรษฐพงษ์ แพงจันทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกิจการนักศึกษา

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn