นายเด่นทนง ภูนาโคก

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์

นางสุธาสินี สุรินทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่การเงินและงานบุคคล

นางสาวอมรรัตน์ กั้วมาลา

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่งานแผนและงบประมาณ

นางจูมจำปา โยธาวงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์

นางสาวเชรลดา วรสาร

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่งานประกันคุณภาพและวิจัย

นางสาวปวีณา วรแสง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานวิชาการและสหกิจศึกษา

นางสาวสุนันทา จันมีวงษ์

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่งานวิชาการและหลักสูตร

นายเศรษฐพงษ์ แพงจันทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกองทุนกู้ยืม

นายภาณุพงศ์ แสนปากดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn