Day: มิถุนายน 15, 2022

#คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม, ผศ.ดร.จริยา อินทนิล, ผศ.ดร.อาริยา ป้องศิริ, ผศ.มนชยา สภานุชาต, และสุกัญญา น้อยผาง ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความ เรื่อง “การสร้างกระบวนการและกลไกการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชนเพื่อส่งเสริมสินค้าพื้นถิ่น กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์” วารสารการเมืองการปกครอง ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2565, TCI กลุ่มที่ 1 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของ โครงการวิจัยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก #หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) #สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ, #สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ #มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์❤️❤️❤️