Day: มิถุนายน 23, 2022

วันที่ 23 มิ.ย. 2565 นำโดยว่าที่ร้อยตรีเกริกไกร นรภาร รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครเจนต์ ชัยภูมิ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ และบุคลากร จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ (KM) ณ ห้อง Smart Classroom คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วันที่ 22 มิ.ย. 2565 นำโดยว่าที่ร้อยตรีเกริกไกร นรภาร รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครเจนต์ ชัยภูมิ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ และบุคลากรจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ณ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น