Day: มีนาคม 22, 2023

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน KSU CWIE Show & Share ประจำปีการศึกษา 2564-2565 ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีโครงงาน/ผลงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น ชื่อเรื่อง การส่งเสริมท่องเที่ยวสร้างสรรค์พิพิธภัณฑ์สิรินธร โดย นางสาวจุฑาลักษณ์ การคิด และนายนริศราพร มังครุดร สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานการออกปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 ในโครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์