Author: นางสาวเพชรลดา วรสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และระดับปริญญาตรีเทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2567 ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น.

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอับดับ 1” ในงานประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อการต่อยอดและพัฒนา “Cultural Textile Awards 2023” (ประเภทผ้าไหม) ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กับชื่อผลงานการออกแบบ “ล่องโขง” ที่ปรึกษาโดย ผศ.ดร.กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน KSU CWIE Show & Share ประจำปีการศึกษา 2564-2565 ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีโครงงาน/ผลงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น ชื่อเรื่อง การส่งเสริมท่องเที่ยวสร้างสรรค์พิพิธภัณฑ์สิรินธร โดย นางสาวจุฑาลักษณ์ การคิด และนายนริศราพร มังครุดร สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานการออกปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 ในโครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์