Author: นางสาวสุนันทา จันมีวงษ์

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 คลีนิควิชาการ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน SCOPUS เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัยได้มีความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนบทความ รวมถึงขั้นตอน แหล่งตีพิมพ์ วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการประชุมปิดการตรวจสอบคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ อาคารฟ้าแดดสงยาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน