Category: ข่าวกิจกรรม/โครงการ

13 ตุลาคม วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วันที่ 23 มิ.ย. 2565 นำโดยว่าที่ร้อยตรีเกริกไกร นรภาร รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครเจนต์ ชัยภูมิ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ และบุคลากร จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ (KM) ณ ห้อง Smart Classroom คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วันที่ 22 มิ.ย. 2565 นำโดยว่าที่ร้อยตรีเกริกไกร นรภาร รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครเจนต์ ชัยภูมิ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ และบุคลากรจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ณ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

#คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม, ผศ.ดร.จริยา อินทนิล, ผศ.ดร.อาริยา ป้องศิริ, ผศ.มนชยา สภานุชาต, และสุกัญญา น้อยผาง ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความ เรื่อง “การสร้างกระบวนการและกลไกการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชนเพื่อส่งเสริมสินค้าพื้นถิ่น กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์” วารสารการเมืองการปกครอง ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2565, TCI กลุ่มที่ 1 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของ โครงการวิจัยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก #หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) #สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ, #สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ #มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์❤️❤️❤️

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 17 True Young Producer Awards 2021