สำหรับอาจารย์และนักวิชาการสายสร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ชุมชน สังคม

สำหรับอาจารย์และนักวิชาการสายสร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ชุมชน สังคม ด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการ จนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ ขอเชิญท่านนำมาเขียนเป็นบทความวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งกองบรรณาธิการยินดีช่วยท่านในการปรับปรุงก่อนส่งผู้ประเมินจำนวน 3 ท่าน อันจะเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ท่านลงทุน ลงแรงและนำองค์ความรู้ที่ท่านสั่งสมมาในการทำงานรับใช้สังคม https://so06.tci-thaijo.org/index.php/TIAT/index

แชร์เรื่องนี้

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ผลงานอื่นๆ

Uncategorized

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 คลีนิควิชาการ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน SCOPUS เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัยได้มีความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนบทความ รวมถึงขั้นตอน แหล่งตีพิมพ์ วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม

Uncategorized

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการประชุมปิดการตรวจสอบคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ อาคารฟ้าแดดสงยาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน