สำหรับอาจารย์และนักวิชาการสายสร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ชุมชน สังคม

สำหรับอาจารย์และนักวิชาการสายสร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ชุมชน สังคม ด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการ จนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ ขอเชิญท่านนำมาเขียนเป็นบทความวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งกองบรรณาธิการยินดีช่วยท่านในการปรับปรุงก่อนส่งผู้ประเมินจำนวน 3 ท่าน อันจะเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ท่านลงทุน ลงแรงและนำองค์ความรู้ที่ท่านสั่งสมมาในการทำงานรับใช้สังคม https://so06.tci-thaijo.org/index.php/TIAT/index

แชร์เรื่องนี้

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ผลงานอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และระดับปริญญาตรีเทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2567 ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอับดับ 1” ในงานประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อการต่อยอดและพัฒนา “Cultural Textile Awards 2023” (ประเภทผ้าไหม) ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กับชื่อผลงานการออกแบบ “ล่องโขง” ที่ปรึกษาโดย ผศ.ดร.กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร