Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม บทความวิจัยอีกชิ้นที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Journal of Education and Learning (EduLearn)ฐานERIC ที่ก.พ.อ.รับรอง

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและนักศึกษาเข้าร่วมอบรม โดยกำหนดจัดอบรมแบบมีส่วนร่วมให้กลุ่มนักศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๖ กรกฎาคม – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ และขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่ออาจารย์ผู้ประสานงาน และนักศึกษาเข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าว จำนวน ๑๕๐ คนโดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมตามลิ้งค์https://docs.google.com/…/1VxaGkM1bItaUwGjvrh3dvCp…/editสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.มัลลิกา นาจันทอง โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๒๑-๐๖๐