Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน KSU CWIE Show & Share ประจำปีการศึกษา 2564-2565 ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีโครงงาน/ผลงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น ชื่อเรื่อง การส่งเสริมท่องเที่ยวสร้างสรรค์พิพิธภัณฑ์สิรินธร โดย นางสาวจุฑาลักษณ์ การคิด และนายนริศราพร มังครุดร สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานการออกปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 ในโครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม บทความวิจัยอีกชิ้นที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Journal of Education and Learning (EduLearn)ฐานERIC ที่ก.พ.อ.รับรอง

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและนักศึกษาเข้าร่วมอบรม โดยกำหนดจัดอบรมแบบมีส่วนร่วมให้กลุ่มนักศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๖ กรกฎาคม – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ และขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่ออาจารย์ผู้ประสานงาน และนักศึกษาเข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าว จำนวน ๑๕๐ คนโดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมตามลิ้งค์https://docs.google.com/…/1VxaGkM1bItaUwGjvrh3dvCp…/editสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.มัลลิกา นาจันทอง โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๒๑-๐๖๐